Verbouwen: Vlaamse renovatiepremie

De Vlaamse renovatiepremie

De Vlaamse renovatiepremie ondersteunt de eigenaars die een eigen woning wensen te renoveren. De renovatiepremie geeft hen de kans om de kwaliteit van hun woning aanzienlijk te verbeteren.

De renovatiepremie werd ingevoerd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 2 maart 2007 tot instelling van een tegemoetkoming in de kosten bij de renovatie van een woning.

In de rechternavigatie verneemt u alles over de voorwaarden en de subsidieerbare werken van de renovatiepremie. De aanvraagformulieren zijn eveneens beschikbaar.

Ga na op welke premies u in uw situatie aanspraak kan maken

Wat zijn de voorwaarden?

De aanvrager van de renovatiepremie moet voldoen aan een aantal voorwaarden qua:
1. inkomen;
2. woning;
3. eigendom;
4. facturen.

1. Inkomen

Voor aanvragen in 2008 mag het aan de personenbelasting onderworpen inkomen van de bewonerniet meer bedragen dan:

– 35.630 euro voor alleenstaanden zonder persoon ten laste

– 50.900 euro voor alleenstaanden met één persoon ten laste, te verhogen met 2.860 euro per persoon ten laste vanaf de tweede

– 50.900 euro voor wettelijk of feitelijk samenwonenden, te verhogen met 2.860 euro per persoon ten laste

Er wordt gekeken naar het belastbaar inkomen van de bewoner van het derde jaar dat voorafgaat aan de aanvraagdatum. Voor renovatiepremies die worden aangevraagd in 2008 wordt dus het belastbaar inkomen van 2005 in aanmerking genomen.

De aanvraagdatum is de datum waarop u de aanvraagdocumenten verstuurt naar Wonen-Vlaanderen (de postdatum geldt als bewijs) of de datum waarop u deze documenten persoonlijk afgeeft op een dienst van Wonen-Vlaanderen.

Voor de verhuurder geldt geen inkomensgrens.

2. Woning

De woning waarvoor de renovatiepremie wordt aangevraagd, moet minstens 25 jaar oud zijn en gelegen zijn in het Vlaamse Gewest.

Een woning wordt gedefinieerd als het onroerend goed of het deel daarvan dat hoofdzakelijk bestemd is voor de huisvesting van een gezin of alleenstaande. Het onroerend goed in kwestie moet dus al minstens 25 jaar deze bestemming hebben.

3. Eigendom

De bewoner mag, naast de woning waarvoor de renovatiepremie wordt aangevraagd, geen andere woning volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik (gehad) hebben op de aanvraagdatum en tijdens de periode van drie jaar die daaraan voorafgaat.

Voor de verhuurder geldt deze eigendomsvoorwaarde uiteraard niet.

4. Facturen

De renovatiepremie wordt berekend op basis van voorgelegde facturen. Deze facturen moeten betrekking hebben op werkzaamheden die uitgevoerd zijn door een geregistreerde aannemer of op de aankoop van materialen of uitrustingsgoederen die door de aanvrager zelf zijn verwerkt of geplaatst.

De totale kostprijs van de werkzaamheden die in aanmerking kunnen worden genomen, moet minstens 10.000 euro bedragen, exclusief btw. U moet dus minstens voor dat bedrag aan facturen bij uw aanvraag voegen.

De facturen mogen niet dateren van voor 1 januari 2006, noch van meer dan drie jaar voor de aanvraagdatum. Belangrijk: sommige facturen kunnen (gedeeltelijk) geweigerd worden omdat de werkzaamheden waarop ze betrekking hebben niet in aanmerking komen. Daarom is het aangeraden om alle facturen die u heeft en die binnen de geldige periode vallen, bij de aanvraag te voegen. Op die manier kan u maximaal gebruik maken van de renovatiepremie.

Kastickets, bestelbons en dergelijke worden niet aanvaard. Als u daarover beschikt, raden wij u aan om bij uw leverancier hiervan een factuur te vragen vooraleer een aanvraag in te dienen voor de renovatiepremie.

Als het weigeren van sommige facturen tot gevolg heeft dat het vereiste minimumbedrag van 10.000 euro niet bereikt wordt, dan zal u gevraagd worden of u akkoord gaat met een omzetting van uw aanvraag in een verbeteringspremie, voor zover u voldoet aan de voorwaarden van dat stelsel.